Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
Auteur: Hans de Frankrijker, Hans Jan Kuipers c.
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 13.50
Deze bundel bevat een selectie uit de bijdragen die tijdens de 9e Landelijke Pedagogendag zijn gehouden over het thema gezin, morele opvoeding en anti-sociaal gedrag.

Het gezin is zowel een traditioneel onderwerp van pedagogisch en ontwikkelingspsycho-lo-gisch denken, als de inzet van actuele discussies. Op de opiniepagina\'s van dagbladen leest men regelmatig uitspraken over vermeende verbanden tussen iemands gezin van herkomst en crimineel of anderszins anti-sociaal gedrag.

Morele opvoeding is eveneens een gespreksonderwerp sinds het ontstaan van de pedagogiek. Opvallend is echter dat er steeds duidelijker verbanden bestaan met het ontwikke-lingspsycholo-gisch onderzoek. Tevens vraagt de relatie met het eerste trefwoord om aandacht, wat zijn de verbanden tussen de opvoeding in het gezin en de morele opvoeding?

Ook het begrippenpaar anti- en prosociaal gedrag kan in de pedagogiek bogen op een lange traditie. Over gebrek aan aandacht voor jongeren die ervaren worden als storend of bedreigend heeft men in de pedagogische wetenschappen nooit hoeven klagen. Dit boek bevat een lezenswaardige verzameling empirische, wijsgerige en historische bijdragen over verbanden tussen pro- en anti-sociaal gedrag, morele opvoeding en opvoeding in het gezin.

INHOUDSOPGAVE


ALGEMENE INLEIDINGEN


Ten geleide - Hans de Frankrijker, Hans-Jan Kuipers en René van der Veer 8

Liberale moraal en preventieve gezinsinterventie - Ger Snik en Wouter van Haaften 10

The family and criminal behavior. Historical and causal aspects - Josine Junger-Tas 19


THEORETISCH EN EMPIRISCH


Inleiding 36

De ontwikkeling van empathie in het tweede levensjaar. De invloed van gehechtheid en inductie - Ingrid van der Mark 38

Empathie, gehechtheid en morele opvoeding - Gert Jan Vreeke 43

Empathie, morele opvoeding en het hanteren van een moreel perspectief. Implicaties van onderzoek naar morele emoties - Tjeert Olthof 51

Determinanten van probleemgedrag. De rol van thuis, vrienden, school, persoons-kenmerken en morele competentie - Coralijn Nas en Marianne de Wolff 57

De identiteit van denominationele scholen. Een kloof tussen theorie en praktijk - Anneke de Wolff, Doret de Ruyter en Siebren Miedema 68

Kinderen spijbelen? Ouders op cursus! - Ingeborg Tönis en Anja Zonneveld 76

Opvoedend straffen: een delicate samenhang tussen opvoeder, kind en context.
Kritische kanttekeningen bij de praktijk van justitiële straffen voor jongeren - Marieke Eggermont 82

Feestelijke morele overdracht - Wim Westerman 89

Rehabilitatie van de homo ludens? - Bert van Oers 96

De relatie tussen ‘seks’ en ‘gender’.Verslag van en commentaar op een discussie tussen Roger Scruton en Martha Nussbaum - Leo Bijlmer 104

Constructivisme en grondslagenonderzoek. Enkele preliminaire gedachten- Raf Vanderstraeten 111


WIJSGERIG


Inleiding 120

Verschuiving van opvoedingsverantwoordelijkheid - Dorien Graas, Marijke Mootz en Rien Rouw 122

De professionalisering van de voorschoolse kinderopvang in Nederland - Wilna A.J. Meijer 130

Identiteit en werkelijkheid in een netwerksamenleving - Jan Masschelein 137

Gehechtheid en godsbeeld bij kleuters - Simone de Roos en Siebren Miedema 144

Onderwijs, marktdenken en sociale cohesie - Johan de Jong 152

Over gehoorzaamheid en liegen bij Nietzsche. De pedagogische implicaties - Stefan Ramaekers 159

Contouren van een interculturele pedagogiek - Simen Kooi 166

Over de onmogelijkheid van subliem onderwijs. Lyotard en de pedagogische opdracht van het onderwijs - Peter Langerak 173

Pedagogische en psychologische wetenschap tijdens het interbellum. ‘Interdisciplinariteit’ avant-la-lettre - Ivo van Hilvoorde 180


HISTORISCH


Inleiding 190

Opvoeding onder het regime van de strafrechtelijke kinderwet - Jan Noordman 192

De excessen van een tiental meisjes’. Reacties op de geweldsuitbarsting in het Zeister rijksopvoedingsgesticht in 1924 en
gestichtspedagogische ontwikkelingen tijdens het interbellum in Nederland - Jan-Wilm Delicat 198

Herstel en opvoeding. Christelijk herstellingsoord ‘Bethanië’ te Zeist, 1873-1914 - Gert Jan van Rijn 206

Fijnen tegen groven, kalen tegen schooiers. Onderling geweld onder jongeren in Nederlandse jeugdherinneringen uit de 19e en 20e eeuw - Hugo Röling 213

Mon ami, monsieur Decroly’. De rol van de biografie in de pedagogische wetenschapsgeschiedenis - Marc Depaepe en Frank Simon 221

Familieleven (1940 - 1946). Een episode uit de geschiedenis van de gezinseducatie in Vlaanderen - Hans van Crombrugge 228

Demoralisering van het vaderschap? Een gezinshistorische beschouwing - Hans de Frankrijker 235

Joods onderwijs in het midden van de negentiende eeuw.Tussen identiteit en sociale cohesie - Marjoke Rietveld-van Wingerden 243

De auteurs 253Andere boeken binnen Pedagogiek